top of page

Adatkezelési tájékoztató

Irénke.jpg

Jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Tanulj Tesó Alapítvány (székhely: 3752 Szendrő, Fő út 19..; nyilvántartási szám: 05-01-0064672; a továbbiakban: Alapítvány), mint a www.tanuljteso.hu honlap tulajdonosa, a Mosolytúra, Mosolytábor valamint a Középiskolai Felkészítő Mentor Programok végrehajtója által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, amelyeket az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el az általa végzett adománygyűjtés és támogatás nyújtás kapcsán.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit.

 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Tanulj Tesó Alapítvány

Postacím: 3752 Szendrő, Fő út 19.

Nyilvántartási szám: 05-01-0064672

Email cím: juhasz@tanuljteso.hu

Honlap: www.tanuljteso.hu

Telefonszám: +36 (20) 466-1841

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: juhasz@tanuljteso.hu

 

1.A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1.1. Az adományozási és adományszerzési célból kezelt adatok köreAdatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja

1.a) Adományozás:

Amennyiben Ön adományt kíván eljuttatni hozzánk, erre lehetősége van átutalással, vagy gyors adományozás keretében bankkártyás fizetéssel is. Átutalás esetében az Ön bankszámlaszámát és nevét ismerjük meg. Bankkártyás fizetés esetén az Ön nevét, email címét, lakcímét, telefonszámát kezeljük. Az adományozáshoz ezen adatok kezelése elengedhetetlen.

1.b) Támogatottak adatainak kezelése:

A Mosolytúra, Mosolytábor, Középiskolai Felkészítő Mentorprogramjához való csatlakozásra jelentkezők (pályázók), a támogatottak, illetve az Alapítvány egyéb támogatottjainak személyes és különleges adatait az érintettek hozzájárulásával kezeljük.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét.Adatkezelés időtartama1.a) Az adományozók személyes adatainak kezelése a számviteli előírások szerinti időtartamig valósul meg.2.b) A tánogatási programjainkba felvételt nem nyert pályázók és szüleik/gondviselőik adatait a felvételi eljárást követő 5 év elteltével töröljük, addig is zártan kezeljük. A támogatásban részesülők adatait hozzájárulásuk visszavonásáig kezeljük. 1.2. Adományozók nevének nyilvánosságra hozatalaAdatkezelési esetkör leírásaAmennyiben hozzájárul, nevét feltüntetjük honlapunkon az adományozók között.Adatkezelés jogalapja és céljaAz adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.Adatkezelés időtartamaAz adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. 1.3. Pályázók és TámogatottakAdatkezelési esetkör leírásaAz Alapítvány Programjaihoz csatlakozni szándékozók és az Alapítvány egyéb támogatottjai adatainak kezelése.Adatkezelés jogalapja és céljaAz adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.Személyes és különleges adatokat kezelünk:– abból a célból, hogy ki tudjuk választani a pályázók közül azokat, akik támogatásban részesülhetnek,– abból a célból, hogy a támogatottak megkaphassák az Életút Program, illetve a Támogatási és Ösztöndíj Szabályzat szerinti ellátásokat, szolgáltatásokat, ösztöndíjakat és egyéb juttatásokat.Adatkezelés időtartamaAz Alapítvány Programjaiba felvételt nem nyert pályázók és szüleik/gondviselőik adatait a felvételi eljárást követő 5 év elteltével töröljük, addig is zártan kezeljük.A támogatásban részesülők adatait hozzájárulásuk visszavonásáig kezeljük.1.4. Kapcsolatfelvételi űrlapAdatkezelési esetkör leírásaHonlapunkon lehetőség van űrlapon keresztül kapcsolatba lépni az Alapítvánnyal. Az űrlapon nevét, email címét és a számunkra küldött üzenet tartalmát kezeljük.Adatkezelés jogalapja és céljaAz adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás.Adatkezelés időtartamaAz adatokat a kapcsolatfelvétel megvalósulását követően töröljük, kivéve, ha további kapcsolat jön létre, amely személyes adatok kezelésével jár együtt, de ez esetben az adatkezelésről további tájékoztatást adunk. 2.AdattovábbításAz általunk kezelt adatokhoz teljeskörűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak az Alapító, a Kuratórium, a Felügyelő Szerv férhetnek hozzá.1.b) Támogatottak adatainak kezelése:A támogatottak média szerepléseihez (rádió, televízió, írott sajtó, kampányfilm, plakát és szóróanyagokon való megjelenés) külön engedélyt, nyilatkozatot, hozzájárulást kérünk.3.Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatbanAz adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:– személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,– helyesbítéshez való jog,– adatkezelés korlátozása,– törléshez való jog,– hordozhatósághoz való jog,– tiltakozáshoz való jog,– hozzájárulás visszavonási joga.Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panasszal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.A hozzájárulás visszavonásának jogaÖn bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférésÖn jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:– a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és– a következő információkról tájékoztassuk:•az adatkezelés céljai;•az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;•információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;•a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;•az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;•a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;•ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;•az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.Helyesbítéshez való jogÖn jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.Adatkezelés korlátozásához való jogÖn jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;– már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.Törléshez – elfeledtetéshez való jogÖn jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;– Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;– Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,– a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;– a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.Tiltakozáshoz való jogÖn jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Hordozhatósághoz való jogAmennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.Jogorvoslati lehetőségekAmennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.Email cím: ugyfelszolgalat@naih.huTelefonszám: +36 1 391 1400Fax szám: +36 1 391 1410Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 4.AdatbiztonságAz informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensről tájékoztatjuk Önt. 5.Egyéb rendelkezésekFenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:– a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;– azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;– hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;– arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;– az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.Az adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024. április 20. napjától érvényes.

bottom of page